Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

 


Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων

 

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὡς Τοποτηρητής Μη­τρο­πολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως αἰσθάνομαι τήν ἀνάγ­κη νά ἐπι­κοινωνήσω μαζί σας αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς ἔναρξης τοῦ νέου σχο­λικοῦ ἔτους καί νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία καί ἔμπνευ­ση στό ἔργο σας καί αὐτήν τήν χρονιά.

Ὁ ἄνθρωπος συνεχῶς ἀναζητᾶ τήν γνώση, θέλει νά αὐξάνεται στίς γνώσεις, γιατί ἡ γνώση τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνῆ μέ τό περιβάλλον καί συγχρόνως νά αἰσθάνεται ἐσωτερική πληρότητα, εὐεξία καί ἀσφάλεια.

Ὅταν ὁμιλῶ γιά γνώση δέν ἐννοῶ μόνον τήν ἐπιστημονική γνώση, ἀλλά καί τήν ὑπαρξιακή, τήν κοινωνική καί πνευματική γνώση. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον ἕνας ἔμψυχος ὑπολογιστής, ἀλλά ἔχει καί ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη, ἀπό ζωντανή ἐπικοινωνία, ἀπό εὕρεση νοήματος γιά τήν ζωή, ἔχει ἀνάγκη γιά τόν Θεό. Πρόκειται γιά μιά πολυεπίπεδη γνώση, πού συναντᾶ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους ζωῆς, πού πρέπει νά συνερ­γά­ζονται μεταξύ τους.

Ὁ Δανός φιλόσοφος Κίρκεγκαρντ θά πῆ ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς τρόποι ζωῆς. Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι ὁ αἰσθητικός πού καθορίζεται ἀπό τίς αἰσθήσεις, τήν εὐχαρίστηση. Ὁ δεύτερος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ ἠθικός πού ἐμπνέεται ἀπό τό καθῆκον, τήν ἀκριβῆ συναίσθηση τοῦ χρόνου καί τήν ἀναγκαιότητα νά παίρνη σωστές ἀποφάσεις. Καί ὁ τρίτος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ θρησκευτικός πού συνί­σταται στήν τοποθέτησή μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ μορφωμένος, ὁ ὁλοκληρωμένος πρέπει νά διαθέτη καί τούς τρεῖς αὐτούς τρόπους ζωῆς σέ ἀλληλε­ξάρτηση καί ἀλληλεπίδραση.

Αὐτό γίνεται πρωτίστως μέ τήν ἔμπνευση. Ἡ ἔμπνευση ὁρί­ζεται ὡς «ἡ ἰδιαίτερη ψυχοσωματική καί πνευματική κατάσταση πού ὠθεῖ σέ πρωτότυπη διανοητική δημιουργία». Ἐπίσης, ἡ ἔμπνευση κάνει τόν ἄνθρωπο νά ἀγαπᾶ αὐτό πού κάνει, νά ἀγαπᾶ τήν γνώση, τήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους, τήν ζωή, ὅπως τό κάνουν οἱ ἐμπνευσμένοι καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ποιητές, συγγρα­φεῖς, πού ζοῦν συνέχεια μέ τό ἀντικείμενο ἐκεῖνο πού ἐπεξεργάζονται.

Εἶναι σήμερα πρώτη ἡμέρα στό Σχολεῖο, πού ἀρχίζει μιά νέα περίοδος ταξιδιοῦ στήν ποικιλόμορφη διανοητική, ψυχολογική, πνευ­μα­τική γνώση καί εὔχομαι νά ἔχετε ἔμπνευση, τήν ἔμπνευση τοῦ καλλι­τέ­χνη καί τοῦ ποιητή. Ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνη γιά νά χαίρεστε τήν ζωή σας, ἀλλά καί τήν ἡλικία πού ἔχετε, ἡ ὁποία δέν θά ἐπιστρέψη ξανά. Γι’ αὐτό νά εἶστε πάντα χαρούμενοι, νά χαίρεστε αὐτό πού ἔχετε.

Ἐπίσης, θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά σέ ὅλους τούς καθηγητές σας, καί τούς γονεῖς σας πού σᾶς βοηθοῦν στήν πνευματική σας ἀνάπτυξη.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

 

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου