Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός
Ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα τελεσθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 (Α’ Νηστειών – Ορθοδοξίας):


• στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, με ομιλητή τον αιδεσιμολογιώτατο πρωτοπρ. Κωνσταντίνο Δημητρίου, Εφημέριο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

 
• στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, με ομιλητή τον αιδεσιμολογιώτατο πρωτοπρ. Κωνσταντίνο Καντάνη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την Κυριακή της Ορθοδοξίας 2015
ΚΟΣΜΑΣ
Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Πρὸς  τόν  εὐσεβῆ  κλῆρον  καί  λαόν
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

Χαρμόσυνα κτύπησαν σήμερα οἱ καμπάνες καί τά σήμαντρα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν ἁγιασμένων μοναστηριῶν μας. Κτύπησαν καί μετέδωσαν θριαμβευτικά τό πανηγυρικό μήνυμα τῆς νίκης καί τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Πανηγυρίζουμε σήμερα ὅλοι οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν ἀναστήλωσι τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί συγχρόνως φέρουμε ἐνώπιόν μας τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες, ὅλων ἐκείνων τῶν ἡρωικῶν προμάχων καί ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, χάριν τῆς ἀμωμήτου πίστεως.

Χαίρουμε καί δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό μας.

Χαίρουμε χαρά μεγάλη διότι μᾶς χάρισε ὁ Κύριος τῆν ἀληθῆ πίστι καί μᾶς ἀνέδειξε μέ τό ἅγιο μυστήριο τοῦ βαπτίσματος μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ μεγάλος πολιοῦχος καί προστάτης μας, βεβαιώνει καί δικαιολογεῖ τή χαρά μας:  «Ἐγώ, λέει, διάβασα καί περί ἱερέων καί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων. Τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα, ὅλαι αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες∙ τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία, τό νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦτο σᾶς λέγω τώρα εἰς τό τέλος νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί».

Ἡ μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, «ἥν ὁ Χριστός ἐκτήσατο τῷ τιμίῳ Αὐτοῦ αἵματι», εἶναι ἡ ἱερά κιβωτός μέσα στήν ὁποία διαφυλάσσεται ὁ θησαυρός τῆς ἀμωμήτου πίστεως μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ καί τούς αἱματηρούς ἀγῶνες τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων. Κρατεῖ καί διαφυλάσσει ἡ Ἐκκλησία μας τήν θεία ἀλήθεια ὅπως τήν ἐδίδαξε ὁ Κύριος, ὅπως τήν ἐκήρυξαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅπως τήν ἐδογμάτισαν καί τήν κατωχύρωσαν οἱ ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί οἱ πνευματοφόροι ἅγιοι Πατέρες.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν εἶναι μόνο ἡ ἀληθής Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ μόνη Ἐκκλησία, διότι κατέχει τό πλήρωμα τῆς Ἀληθείας καί τῆς χάριτος. Σέ αὐτή τή μόνη καί μία Ἐκκλησία μπορεῖ νά ὑπάρχῃ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε μόνο μία Ἐκκλησία.

Ἔτσι, ὁ συνειδητός χριστιανός μπορεῖ νά ζῆ μέ ἀσφάλεια, μέ βεβαιότητα γιά τή σωτηρία του καί χαρά μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καί νά ἐπαναλαμβάνει μέ τά λόγια καί τή ζωή του τά ὅσα λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ἡ πίστις μου εἶναι αὐτή τήν ὁποία ἤκουσα ἀπό τά θεῖα λόγια τά ὁποῖα ἐδιδάχθην παρά τῶν ἁγίων πατέρων….χωρίς νά συμμορφοῦμαι πρός τίς διάφορες περιστάσεις καί τούς διαφόρους καιρούς. Τήν πίστι αὐτή δέν θά πάψω νά τή διδάσκω. Μαζί της ἐγεννήθηκα καί μέ αὐτήν ἀπέρχομαι τῆς παρούσης ζωῆς».

Δοξάζουμε τόν Κύριο καί χαιρώμαστε σήμερα καί διότι δέν εἴμαστε αἱρετικοί.

Αἱρετικοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς πλάνης καί τῆς κακοδοξίας, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θολωμένοι ἀπό τόν ἄκρατο ἐγωισμό τους διαστρέφουν τόν καθαρό εὐαγγελικό λόγο, ἐπιλέγουν τό ψεῦδος καί κηρύσσουν τήν αἵρεσι.

Αἱρετικοί εἶναι πρωτίστως οἱ αὐτοκαλούμενοι μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἤ Χιλιασταί, ἤ μᾶλλον ὄχι ἁπλῶς αἱρετικοί, ἀλλά ἀρνούμενοι κάθε ἀλήθεια. Ἑπομένως εἶναι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς σωτηρίας μας.

Αἱρετικοί εἶναι καί οἱ ἀποκρυφισταί, οἱ Μασσῶνοι , οἱ Πνευματισταί.

Αἱρετικοί εἶναι καί οἱ λεγόμενοι ἑτερόδοξοι. Ἀφοῦ ἔχουν καί πιστεύουν ἑτέρα δόξα, διαφορετική ἀπό τήν ὀρθόδοξο διδασκαλία καί γνώμη, ἔχουν περιπέσῃ σέ πλάνη καί διαστροφή τῆς ἁγιογραφικῆς ἀληθείας καί τῆς ἀμωμήτου πίστεως. Ἔτσι, οἱ κατακερματισμένοι Προτεστάντες, Ἀγγλικανοί, Λουθηρανοί, Εὐαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, οἱ ὁποῖοι κατεπάτησαν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τά δόγματα καί ὅλη τήν ἱερά παράδοση, εἶναι αἱρετικοί.

Αἱρετικοί εἶναι καί οἱ πολυδιαφημιζόμενοι Παπικοί, οἱ ὁποῖοι ἀπό ἀσυγκράτητο ἐγωισμό, ἀχαλίνωτη φιλοπρωτία καί ἀντίθεο κοσμικότητα, ζητοῦν πρωτεῖα, κοσμικά ἀξιώματα, ἀποσπάθηκαν ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία καί παραποίησαν ἱερές παραδόσεις καί εὐαγγελικές ἀλήθειες.

Γι’ αὐτούς τούς αἱρετικούς ὁ Ἁγ. Κοσμᾶς προτρέπει: «Νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος».

Σήμερα, ἑορτή τῆς μητέρας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄς μή μείνουμε μόνο στή χαρά τῆς ἑορτῆς της. Ἄς προχωρήσουμε στήν συναίσθησι τῆς εὐθύνης μας.

Ὁ πλανῶν τήν οἰκουμένην ὅλην, διάβολος, καί οἱ πιστοί ὑπηρέται καί δορυφόροι του, οἱ αἱρετικοί, ἐργάζονται ὡς «λύκοι βαρεῖς» (Πραξ. κ΄ 29) γιά νά συλήσουν, νά προσβάλουν, νά μολύνουν, νά νοθεύσουν, νά ἀφανίσουν τήν πατροπαράδοτη κληρονομιά μας, τόν πανάγιο πνευματικό πλοῦτο μας, τήν δόξα, τόν στέφανό μας, τήν αἰώνια παρακαταθήκη μας. τό καύχημά μας, τήν ὀρθόδοξο πίστι μας, τήν νύμφη τοῦ Χριστοῦ μας, Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

Δέν μισοῦμε τούς αἱρετικούς, τούς ἀγαποῦμε καί κλαῖμε γιά τήν ἀπώλειά τους. Ὅμως, ἀν δέν ἐπιστρέψουν μέ μετάνοια, ἄν δέν ἀποκηρύξουν τήν αἱρεσί τους , δέν μποροῦμε νά τούς δεχώμαστε στήν ὀρθόδοξο μάνδρα.

Καί ἐμεῖς ἄς καλλιεργήσουμε τόν ἑαυτό μας. Βέβαια ἡ Ἐκκλησία δέν φοβᾶται τήν μανία τῶν ἐχθρῶν. «Πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Μτθ. ζ΄, 25), «τεθεμελίωτο γάρ ἐπί τήν πέτραν» (Μτθ. ζ΄, 25).

Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί κινδυνεύουμε ἀπό τήν ἀλλοίωσι τῆς πίστεως.

Γι’ αὐτό ἄς καλλιεργήσουμε ἀφ’ ἑνός μέν τόν ἑαυτό μας μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοια, τήν ταπείνωσι, τήν ὑπακοή στό ἱερό Εὐαγγέλιο, τήν φλογερή ἀγάπη στό Χριστό μας. Ἀφ’ ἑτέρου ἄς βιάσουμε τόν ἑαυτό μας, γιά νά μένουμε πιστοί καί ἀσάλευτοι στήν Ὀρθοδοξία μας, ὑπερασπισταί καί ὁμολογηταί τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας καί γιά νά ζοῦμε τή συνειδητή, τήν ἁγιάζουσα καί σώζουσα λατρευτική καί μυστηριακή ζωή της.

Ἔτσι, θά λάμπει ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία. Ἐμεῖς θά ζοῦμε τήν ἀλήθεια καί ἡ ζωή μας θά ἁγιάζεται γιά νά φθάσουμε ἄξιοι στήν ἐν οὐρανοῖς τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία.

Τό εὔχομαι ὁλοψύχως.  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

«Μικρά και μεγάλα μυστικά της έγγαμης ζωής»


Ομιλία του αρχιμ. Αντωνίου Στυλιανάκη
στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο

 
Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30’ στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου θα μιλήσει ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Αντώνιος Στυλιανάκης. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι: «Μικρά και μεγάλα μυστικά της έγγαμης ζωής».

Ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Αντώνιος Ι. Στυλιανάκης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής (1984) του Α.Π.Θ. και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά και τη Θεολογία. Το 1994 χειροτονήθηκε κληρικός από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο. Είναι ειδικός Παιδοψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής και ασχολείται με ψυχολογικές θεραπείες παιδιών, εφήβων, νέων και οικογενειών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος διαφόρων κοινωνικών φορέων. Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος και σήμερα είναι Επιστημονικός Σύμβουλος του Ελληνικού Παιδικού Χωριού (στο Φίλλυρο) που είναι βασισμένο στην ελληνορθόδοξη παράδοση και αγωγή. Είναι συγγραφέας και έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς διάφορες ομιλίες και δημοσιεύσεις για ψυχολογικά και θεολογικά θέματα.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Μητροπ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς: «προϊόν ενότητος, αγάπης και αληλεγγύης το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΗΝ  ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

Το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου εκδήλωση για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου έγινε η εκδήλωση, κατακλύστηκε από πολλούς πολίτες της Ιεράς Πόλεως, οι οποίοι προσήλθαν αναγνωρίζοντας το ποιμαντικό έργο της τοπικής Εκκλησίας, αλλά και για να στηρίξουν με την παρουσία τους τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ομιλητής ήταν ο γνωστός σε όλους για το ποιμαντικό έργο που αναπτύσσει στον τομέα των φυλακών πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η διακονία στην απαξιωμένη κοινωνία των κρατουμένων».

Ο π. Γερβάσιος, με λόγο απλό και κατανοητό, μετέφερε τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει στα 38 χρόνια της διακονίας του στον ευαίσθητο χώρο των φυλακών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσω της «Διακονίας Αποφυλακίσεως Απόρων και Κρατουμένων» της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Η Οσία Ξένη» κατάφερε να αποφυλακίσει 16.000 απόρους κρατουμένους καταβάλλοντας το ποσό των 5.000.000 € που συγκέντρωσε από τις εισφορές των χριστιανών. Ο π. Γερβάσιος τόνισε ότι στη νοοτροπία των ανθρώπων, αλλά και των ίδιων των φυλακισμένων, υπάρχει η αντίληψη ότι είναι δίκαιο οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται στις φυλακές και ότι καλά παθαίνουν, όμως δεν θα πρέπει ξεχνάμε ότι στο πρόσωπο του κάθε κρατουμένου συναντάμε τον Χριστό «εν ετέρα μορφή».

Επίσης αναφερόμενος στην παρουσία του στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου ανέφερε ότι αποτελούσε ένα παιδικό του όνειρο να επισκεφτεί το Μεσολόγγι, που είναι ποτισμένο με το αίμα των Ηρώων της Πατρίδος μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την εκδήλωση επισκέφτηκε τον Κήπο των Ηρώων και τέλεσε τρισάγιο στους Πεσόντες της Εξόδου, ενώ πήρε χώμα από τον Κήπο για να φυτέψει ένα λουλούδι έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Ληστή του Γολγοθά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, στη συνέχεια, απένειμε τιμητική πλακέτα στον π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο εις ένδειξη αναγνωρίσεως του ποιμαντικού και φιλανθρωπικού του έργου.

Στην προσφώνηση του, ο Σεβασμιώτατος, ευχαρίστησε τον π. Γερβάσιο για την παρουσία του και την τόσο εμπεριστατωμένη ομιλία του και εξήρε την προσωπικότητα και το σημαντικό έργο που επιτελεί. Επίσης ευχαρίστησε όλους εκείνους που με οποιοδήποτε τρόπο στηρίζουν και συμπαρίστανται στο φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, στην δύσκολη εποχή που διέρχεται η πατρίδα μας.

Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον Διοικητή του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων για την πολύπλευρη συμπαράστασή του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εθελόντριες κυρίες που παρασκευάζουν και προσφέρουν καθημερινά το συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο πολύ σημαντικό γεγονός ότι «οι κυρίες δίνουν σε όλους μας παράδειγμα προσφοράς, έχοντας θέσει σκοπό της ζωής τους την διακονία των πονεμένων και πτωχών συνανθρώπων μας μέσω του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, το οποίο αποτελεί προϊόν ενότητος, αγάπης και αληλεγγύης όλων των ανθρώπων».

Τιμητική πλακέτα απένειμε ο Σεβασμιώτατος στον Διοικητή του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων για την βοήθεια του Στρατού στη λειτουργία των Συσσιτίων, ενώ απένειμε πάπυρο με τον «Έπαινον» της τοπικῆς Εκκλησίας στις κυρίες που κουράζονται ιδιαιτέρως διακονώντας καθημερινά στα Συσσίτια.

Την όλη εκδήλωση έκλεισε η χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Μεσολογγίου «Αρχιδιάκονος Άνθιμος», υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Δακαλάκη, παρουσιάζοντας επίκαιρους βυζαντινούς ύμνους.

Τον γενικό συντονισμό της εκδηλώσεως είχε ο αρχιμ. π. Ιωσήφ Ζωγράφος και την παρουσίαση του προγράμματος ο πρωτ. π. Κωνσταντίνος Δημητρίου.

Κυριακή της Τυρινής - Εσπερινός της Συγγνώμης


Από την Καθαρά Δευτέρα και με την ακολουθία του πρώτου Κατανυκτικού Εσπερινού της Κυριακής, του Εσπερινού της Συγγνώμης, όπως λέγεται, αρχίζει η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Η ακολουθία του Α’ Κατανυκτικού Εσπερινού την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 06:00’ μ.μ. θα τελεσθεί:

  • στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, με ομιλητή τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως αρχιμ. Επιφάνιο Καραγεώργο.


  • στην πόλη του Αγρινίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, χοροστατούντος και ομιλούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Ιερατική Σύναξη με τον Μητροπολίτη Μεσογαίας


Με κύριο ομιλητή το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο πραγματοποιήθηκε η γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως για τον Φεβρουάριο 2015, την Δευτέρα 16 του μηνός, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας μίλησε για τη ζωή των κληρικών στη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αφού αναφέρθηκε στην όλη ιερατική τους παρουσία (λειτουργική, κοινωνική, ανθρωπίνη) μέσα στην κοινωνία. Τόνισε την εσωτερική διάθεση με την οποία εισερχόμαστε στο μυστήριο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θέτοντας τέσσερις αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη σχέση του κληρικού με τον Θεό: τη μετάνοια, την ενίσχυση της πίστεως, το θείο πόθο και το φόβο του Θεού. Ο Μητροπολίτης κ. Νικόλαος μίλησε για την ύπαρξη τεσσάρων εργαλείων, ως μέσων πνευματικής πορείας, «τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να αξιοποιήσουμε: η νηστεία, η εξομολόγηση, η προσευχή και η ελεημοσύνη». Αυτά είναι εκείνα, είπε, που «γεννούν τις αρετές για τις οποίες προσευχόμαστε στην προσευχή του οσίου Εφραίμ: Τη σωφροσύνη, η νηστεία. Την ταπεινοφροσύνη, η εξομολόγηση. Την υπομονή, η προσευχή. Και την αγάπη, η ελεημοσύνη».


Μέσα από τον πάντοτε εμπεριστατωμένο και πηγαίο λόγο του έδωσε αφορμές να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση για πολλά θέματα της προσωπικής ζωής των ιερέων, αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Την σύναξη έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο «τόσο για την παρουσία του και την ωφέλιμη ομιλία, όσο και για την γενικότερη άοκνο προσφορά και βοήθειά του στην δοκιμαζόμενη σήμερα Εκκλησία». Επίσης έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις προς τους ιερείς, μέσα από λειτουργικές και ποιμαντικές οδηγίες για την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην οποία εισερχόμαστε την επόμενη εβδομάδα.


Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Ομιλία του αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Στην αίθουσα του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015 η συνάντηση της Σχολής Γονέων με ομιλητή τον πανοσιολογιώτατο αρχιμ. Κύριλλο Κωστόπουλο.

Ο π. Κύριλλος ανέπτυξε το θέμα: «Ο καταλύτης της αγχωτικής νευρώσεως».


Την εισήγηση ακολούθησε ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, τον οποίο συνόψισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κοσμάς.Εκδήλωση για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως


Την προσεχή Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:30’ στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Ομιλητής θα είναι ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός σε όλο τον ελλαδικό χώρο για το τεράστιο ποιμαντικό έργο που αναπτύσσει στον τομέα των φυλακών.
 Το θέμα που θα αναπτύξει είναι: «Η διακονία στην απαξιωμένη κοινωνία των κρατουμένων».

Μετά την ομιλία ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, θα επιδόσει Έπαινο στις κυρίες που εθελοντικά συμμετέχουν στην παρασκευή και την διανομή των Συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Επίσης θα βραβεύσει τους Στρατιωτικούς υπευθύνους του 2/39 Συντάγματος Πεζικού για την βοήθεια που παρέχουν στην προσπάθεια των Συσσιτίων.
Η χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Μεσολογγίου «Αρχιδιάκονος Άνθιμος», υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Δακαλάκη, θα αποδώσει επίκαιρους Βυζαντινούς Ύμνους. 

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς: «οι Άγιοι έδωσαν τη ζωή τους για να θεραπεύσουν αποστασίες»

Χειροτονία νέου διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ


Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λεπενούς ιερούργησε την Κυριακή του Ασώτου, 8 Φεβρουαρίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Κατά την Θεία Λειτουργία τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του λαμπαδαρίου του Ιερού Ναού κ. Αθανασίου Κουλοχέρη.
Ο νέος διάκονος, που είναι έγγαμος και πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Θεσ/νίκης, υπηρέτησε την τοπική Εκκλησία ως κατηχητής, στέλεχος των κατασκηνώσεων, κήρυκας του θείου λόγου και τα δύο τελευταία έτη ως διοικητικός υπάλληλος στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.
Κατά την προσφώνησή του, με την εγνωσμένη κατάρτιση η οποία τον διακρίνει, ιδιαίτερα συγκινημένος αναφέρθηκε στον εγκάρδιο πόθο της ιερωσύνης και στα συναισθήματα που κατακλύζουν την ψυχή του ενώπιον του μυστηρίου της χειροτονίας. Επίσης ευχαρίστησε τα πρόσωπα που στάθηκαν αρωγοί και ευεργέτες στη ζωή του και συνέβαλαν στην μέχρι τώρα πνευματική του πρόοδο.


Μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «”Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω θεασάμενος το Πνεύμα το Άγιον περιιπτάμενον του Δεσποτικού Σώματος”.
Το Άγιο Πνεύμα που εμφανίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό κατέρχεται σήμερα και πάλι, για δεύτερη φορά μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων. Αυτή τη φορά για να ενεργήσει το Μυστήριο της χειροτονίας της αναξιότητάς μου.
Τρέμω και δειλιώ και ουκ εντρέπομαι εν μέσω Εκκλησίας πληθούσης, συνηγμένης επί το αυτό, υπό τον Αρχιθύτη της να ομολογήσω ότι από το νου μου διήλθε η σκέψη να ενεργήσω ως ο Ιορδάνης. Να στραφώ εις τα οπίσω και να εξέλθω του Ναού. Τούτο άλλωστε, έπραξαν σπουδαίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας,…
… αποτολμώ να σταθώ ενώπιον της Ωραίας Πύλης και εντός ολίγου να γονυκλινήσω στην Αγία Τράπεζα. Με φόβο και τρόμο για τη δική μου αναξιότητα αλλά με ελπίδα στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που είναι ικανή θα θεραπεύσει τα ασθενή και να αναπληρώσει τα ελλείποντα».
Αναφερόμενος στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, είπε: «Εν πρώτοις ευχαριστώ εσάς, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριέ μου κύριε Κοσμά, για την πατρική σας αγάπη, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα… Σήμερα, από τη στιγμή που θα θέσετε τη δεξιά σας επί της κεφαλής μου, θα αρχίσει να μας συνδέει ένας νέος σύνδεσμος άρρηκτος εις τον αιώνα, ο σύνδεσμος του Επισκόπου με τον κληρικό του. Για την απόφαση σας αυτή, Σεβασμιώτατε, να με χειροτονήσετε κληρικό σας, καθίσταμαι αιωνίως ευγνώμων.
Δε διαθέτω τίποτα το αξιόλογο να σας αντιδωρίσω. Διαθέτω μονάχα την υπακοή μου, το σεβασμό μου και την αγάπη μου για το Ιερό και θεσμικό πρόσωπο του Επισκόπου. Τα καταθέτω ενώπιον σας εκθύμως, και σας διαβεβαιώ ότι θα τα βλέπετε διαρκώς αυξανόμενα και ουχ ελλατούμενα».


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς κατά την αντιφώνησή του αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας, τονίζοντας ότι ο Θεός Πατέρας αναζητά τον Άσωτο Υιό σε κάθε εποχή, για να τον οδηγήσει και πάλι στην πατρική εστία και να τον αποκαταστήσει στην πρώτη του θέση. Απευθυνόμενος δε προς τον νέο διάκονο τόνισε ότι αυτό πρέπει να είναι και το έργο του κάθε κληρικού, να αναζητά τον πονεμένο και πλανεμένο άνθρωπο με αγάπη και κατανόηση, για να τον οδηγήσει στους κόλπους της Εκκλησίας:
«Ζώντας μέσα στην Εκκλησία μας, βλέπουμε απειραρίθμους αγίους, αποστόλους, πατέρες, ποιμένες, ιερείς, εργάτες του ευαγγελίου που έδωσαν τη ζωή τους ολόκληρη για να προλάβουν ή να θεραπεύσουν αποστασίες σαν αυτή του Ασώτου και να διαφυλάξουν τους νέους και τις νέες από τέτοιες πτώσεις, τέτοιες καταστροφές ή ακόμα να σηκώσουν πεσμένους και να τους οδηγήσουν στην σωτηρία.
»Αγαπητό μου παιδί, αυτό το έργο σε καλεί ο Θεός από σήμερα να πράττεις. Έζησες και ζεις μέσα στην Εκκλησία, με αληθινή διακονία και γνωρίζεις τι θα πει έστω και μια ψυχή να σωθεί, να αγιασθεί, να ενωθεί με το Θεό, τον οποίο εσύ θα κρατάς και θα προσφέρεις στους ανθρώπους.
»Ο πόθος σου ο νεανικός πραγματώνεται σήμερα. Κατανοείς που πορεύεσαι και τι σου χαρίζει ο Θεός με την άμετρη αγάπη Του. Ευχόμαστε να κάνεις πράξη ό,σα είπες, γιατί περιμένει πολλά ο κόσμος από εμάς σήμερα. Περιμένει στήριγμα, περιμένει πατέρα για να του δώσει το ευαγγέλιο καθαρό, ακαινοτόμητο, για να διακονήσει την Εκκλησία. Η νεότητα περιμένει αδελφό και πατέρα, που θα την αγκαλιάσει με την αγιασμένη του καρδιά για να την οδηγήσει στη σωτηρία.
»Ευχόμαστε να γίνεις μιμητής των Αποστόλων, των Πατέρων, των Αγίων και να καλλιεργείς αρετές. Ευχόμαστε η ζωή σου να είναι όλη φως και να ζεις μέσα στο φως».
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε επίσης την ευχαρίστησή του που, παρά τις δυσκολίες των σημερινών συνθηκών, νέα και μορφωμένα παιδιά εισέρχονται στο Άγιο Θυσιαστήριο της Εκκλησίας μας, με σκοπό να διακονήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα της Αγάπης του Χριστού.
Στην θεία Λειτουργία συμμετείχαν ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως και πλήθος πιστών, συγγενών και φίλων του νέου διακόνου που κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό για να του ευχηθούν ο Θεός να του χαρίζει πλούσια, καρποφόρα, χαρούμενη και ανέφελη διακονία.


Ακολουθεί η ομιλία του νέου διακόνου π. Αθανασίου:

«”Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω θεασάμενος το Πνεύμα το Άγιον περιιπτάμενον του Δεσποτικού Σώματος”.
Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμία των αγίων ιερέων ομήγυρις, Χριστού Διακονία, αδελφοί μου.
Τη στιγμή που το Πανάγιο Σώμα του Χριστού εισήλθε στα ρείθρα του Ιορδάνη για να βαπτιστεί, οι Ουρανοί ηνεώχθησαν και το Άγιο Πνεύμα εν είδει Περιστεράς, ως δάκτυλος του Πατρός κατήλθε και περιίπτατο επάνω από τον Σαρκωθέντα Λόγο. Τη στιγμή εκείνη ο Ιορδάνης δεν άντεξε το πύρ της Θεότητας και ανέστρεψε τη φυσική του πορεία, αναχαίτισε τα ύδατά του και εστράφη εις τα οπίσω. Με αυτόν τον τρόπο εκδήλωσε την αναξιότητά του μπροστά στην πανσθενουργό δύναμη της Θεότητος.
Το Άγιο Πνεύμα που εμφανίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό κατέρχεται σήμερα και πάλι, για δεύτερη φορά μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων. Αυτή τη φορά για να ενεργήσει το Μυστήριο της χειροτονίας της αναξιότητάς μου. Αναλογίζεσθε, το λοιπόν, εάν ένας άψυχος ποταμός συνταράχθηκε από την Παρουσία του Αγίου Πνεύματος, πόσο συνταράζεται την ώρα αυτή η δική μου υπόσταση ενώπιον του μυστηρίου.
Τρέμω και δειλιώ και ουκ εντρέπομαι εν μέσω Εκκλησίας πληθούσης, συνηγμένης επί το αυτό, υπό τον Αρχιθύτη της να ομολογήσω ότι από το νου μου διήλθε η σκέψη να ενεργήσω ως ο Ιορδάνης. Να στραφώ εις τα οπίσω και να εξέλθω του Ναού. Τούτο άλλωστε, έπραξαν σπουδαίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ασυγκρίτως τιμιώτεροι, αγνότεροι και καθαρότεροι από εμένα. Όταν έφτασε η ώρα της χειροτονίας τους εκρύβησαν “εν σπηλαίοις και εν όρεσι και εν ταις οπαίς της γης”. Άλλοι, δε δίστασαν να αποκόψουν μέλη του σώματός, κολοβώνοντας την αρτιμέλειά τους για να αποφύγουν την ιερωσύνη.
Ωστόσο, ένας στίχος από τη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου και συγκεκριμένα από την ευχή της αναφοράς με συγκρατεί εντός του Ναού. “Ου γαρ δια τας δικαιοσύνας ημών, ου γαρ εποιήσαμέν τι αγαθόν επί της γης, αλλά δια τα ελέη και τους οικτιρμούς σου θαρρούντες προσεγγίζομεν τῳ Αγίῳ σου Θυσιαστηρίῳ”». Είναι σαν να στρέφεται ο Ιερός Πατήρ και να μου λέγει: “Ειρήνευε, αξιώνεσαι να προσεγγίσεις την Αγία Τράπεζα, όχι διότι επετέλεσες κάποιο αγαθό έργο αλλ’ εξ αιτίας του ελέους του Θεού”. “Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων ταις σαρκικαίς επιθυμίαις και ηδοναίς προσέρχεσθαι”, αλλά παρέχεται από το Θεό ως δώρο μέγα και ουράνιο, για να συνάζεται ο εσκορπισμένος λαός σε σώμα και να παρατείνεται η δόξα του Χριστού.
Με αυτές τις επαγγελίες, Σεβασμιώτατε, αποτολμώ να σταθώ ενώπιον της Ωραίας Πύλης και εντός ολίγου να γονυκλινήσω στην Αγία Τράπεζα. Με φόβο και τρόμο για τη δική μου αναξιότητα αλλά με ελπίδα στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που είναι ικανή θα θεραπεύσει τα ασθενή και να αναπληρώσει τα ελλείποντα.
Η ώρα αυτή αποτελεί το μετέωρο της υπάρξεώς μου. Βρίσκομαι ανάμεσα στην τάξη του λαού και του κλήρου και εντός ολίγου από τη μία μετατίθεμαι στην άλλη. Διέρχονται όλα τα έτη της ζωής μου μπροστά μου, ως ημέρα μία και διαπιστώνω, ότι όλα αυτά τα χρόνια που ετοίμαζα τον εαυτό μου για την ιερωσύνη δεν υπήρξα ποτέ μόνος. Είχα πάντοτε ανθρώπους που με στήριζαν, με ενίσχυαν και με κατεύθυναν. Ανεχθείτε, επ’ ολίγον παρακαλώ, το άκομψο των λόγων μου, παρέχοντάς μου τη δυνατότητα να ευχαριστήσω τους ευεργέτες μου.
Εν πρώτοις ευχαριστώ εσάς, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριέ μου κύριε Κοσμά. Για την πατρική σας αγάπη, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα. Από νεαρά ακόμη ηλικία και πριν περατώσω τις Θεολογικές μου σπουδές μού επιτρέψατε, μάλλον δε με ενθαρρύνατε και με προτρέψατε, να κηρύττω εντός της Μητροπόλεώς σας, δίνοντάς μου την ευκαιρία για βαθύτερη μελέτη του λόγου του Θεού. Μου επιτρέψατε να διακονήσω τη νεότητα της Ιεράς Μητροπόλεως, την οποία γνωρίζω πόσο πολύ αγαπάτε, τόσον από τα κατηχητικά όσο και από την Κατασκήνωση, την οποία κυριολεκτικά και μεταφορικά ιδίοις χερσί συγκροτήσατε και ανακαινίσατε. Η συναναστροφή με τα παιδιά, μου έδωσε τη δυνατότητα να αποκομίσω πλούσιες εμπειρίες για τις καθαρές παιδικές και εφηβικές ψυχές, η κατήχηση των οποίων αποτελεί πρώτιστο έργο της Εκκλησίας.
Κυρίως όμως σας ευχαριστώ, διότι επί δύο έτη και περισσότερο μου επιτρέψατε να εργαστώ κοντά σας στο Μητροπολιτικό Γραφείο. Η διετία αυτή αποτέλεσε για μένα ένα δεύτερο Πανεπιστήμιο. Διδάχθηκα τη διοίκηση της Εκκλησίας συμπορευόμενη από τη θυσία, τη διακονία και την αγάπη, μέθοδο την οποία πρώτος εσείς διδάσκετε καθημερινά. Ζωσμένος το λέντιο της ταπεινώσεως και της διακονίας, καθημερινά ατενίζετε στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που περά τη θύρα της Ιεράς Μητροπόλεως τον ίδιο το Χριστό. Οι εμπειρίες αυτές παραμένουν εγχαραγμένες βαθιά μέσα μου και αποτελούν παράδειγμα για όλη την από τούδε ιερατική μου πορεία. Πολλάκις με τιμήσατε, πολλάκις με αναδείξατε. Ομολογώ την χάριν κηρύσσω τον έλεον, ου κρύπτω την ευεργεσία.
Σήμερα, όμως και από τη στιγμή που θα θέσετε τη δεξιά σας επί της κεφαλής μου, θα αρχίσει να μας συνδέει ένας νέος σύνδεσμος άρρηκτος εις τον αιώνα, ο σύνδεσμος του Επισκόπου με τον κληρικό του. Αυτό άλλωστε μας διδάσκει η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, που υποχρεώνει, τρόπον τινά, τον κληρικό να μνημονεύει όσο ιερουργεί τον χειροτονήσαντα αυτόν επίσκοπο. Επιβεβαιώνοντας εκείνο που ο Μυστικός Ιεράρχης Διονύσιος σημειώνει στο Αρεοπαγιτικό Corpus, ότι δηλαδή ο Επίσκοπος παραμένει αιωνίως η πηγή της ιερωσύνης για τον κληρικό είτε ζή είτε εκοιμήθη. Γι’ αυτή σας την απόφαση, Σεβασμιώτατε, να με χειροτονήσετε κληρικό σας, σας καθίσταμαι αιωνίως ευγνώμων.
Δε διαθέτω τίποτα το αξιόλογο να σας αντιδωρίσω. Διαθέτω μονάχα την υπακοή μου, το σεβασμό μου και την αγάπη μου για το Ιερό και θεσμικό πρόσωπο του Επισκόπου. Τα καταθέτω ενώπιον σας εκθύμως, και σας διαβεβαιώ ότι θα τα βλέπετε διαρκώς αυξανόμενα και ουχ ελλατούμενα. Έτι μικρόν ακόμα να σας παρακαλέσω:  Εάν ως τώρα είχα την τιμή να βρίσκομαι λαϊκός στις προσευχές σας, από σήμερα που οι αδύναμοι ώμοι μου επωμίζονται τόσο βαρύ φορτίο, συνεχίστε να προσεύχεστε για μένα εντονότερα.
Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τον Άγιο Πρωτοσύγκελλο, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Επιφάνιο Καραγεώργο, τον άμεσο συνεργάτη σας και πνευματικό μου πατέρα….   Στο πρόσωπό του ευχαριστώ όλους τους εργαζομένους στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, κληρικούς και λαϊκούς. Εξ όλων ενθυμούμαι την πολλή αγάπη, τον αλληλοσεβασμό, την άψογη συνεργασία και το διαρκές ενδιαφέρον για τη διακονία του λαού του Θεού.
Ευχαριστώ τη σύζυγό μου Κωνσταντίνα, … Ευχηθείτε να αναδειχθεί αξία διακόνισσα και εν συνεχεία πρεσβυτέρα, διακονώντας την Εκκλησία. Να ευχαριστήσω τους κατά σάρκα γονείς μου Γεώργιο και Κασσιανή…. και πλησίον σε αυτούς ευχαριστώ και τους γονείς της συζύγου μου Γεώργιο και Αργυρώ, εκζητών και τις δικές τους ευχές. Ευχαριστώ την αγαπημένη μου γιαγιά Φωτεινή, …. Τους κατά σάρκα αδελφούς μου Φωτεινή και Αλέξιο….
Ευχαριστώ τους ιερείς και διακόνους οι οποίοι σήμερα υποβλήθηκαν στον κόπο να παραβρίσκονται στη χειροτονία μου και όλους τους λαϊκούς που συμπροσεύχονται την ώρα αυτή. Παρακαλώ και εκζητώ από όλους τη θερμή προσευχή τους.
…………..
Επιτρέψατε μου Σεβασμιώτατε, εδώ να σιωπήσω. Αναμένω τώρα Εσάς, να με διδάξετε τι με δει ποιείν και λέγειν, ώστε να διατηρήσω τους λόγους σας ως φυλακτήριο πολύτιμο, υπέρ χρυσίου και αργυρίου.
Σιωπώντας, ικετεύω τους προστάτες μου Αγίους, την Υπεραγία Θεοτόκο, κυρία Βλαχερνίτισσα, τον ποιμένα των Θεσσαλονικέων Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον ηρωικό Πατριάρχη των Αλεξανδρέων Άγιο Αθανάσιο τον Μέγα. Άγιοί μου οίδατε τους πόθους και τις μυστικότερες των ευχών μου. Καταστείτε προστάτες της ιερατικής μου πορείας.
Δεν επιζητώ ούτε τη δόξα των ανθρώπων, ούτε πλουτισμό, ούτε τιμές. Ικετεύω μόνο να αξιωθώ στο τέλος της ζωής μου, να μπορώ ενώπιον του Κριτηρίου να ψελλίσω το Χρυσοστομικό λόγιο:

“Δόξα τῳ Θεώ πάντων ένεκεν, κατηνάλωσα τη ζωή μου για τη δόξα του Χριστού, για τη δόξα της ωραιοτάτης αυτού Νύμφης, της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας”. Αμήν».Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

«Ο καταλύτης της αγχωτικής νευρώσεως»

Ομιλία του αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου 
στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο


Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:30’ στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου θα μιλήσει ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλος. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι: «Ο καταλύτης της αγχωτικής νευρώσεως».
Ο αρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλος γεννήθηκε το 1947 στην Πάτρα. Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην έδρα του Κανονικού Δικαίου, όπου τελείωσε και τη διδακτορική του διατριβή το 2008. Σήμερα ως διδάκτωρ του Κανονικού Δικαίου είναι επισκέπτης καθηγητής στην αντίστοιχη έδρα της Θεολογικής Σχολής. Είναι μέλος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ίδρυσε το «Εκκλησιαστικό Κέντρο Επιστημόνων» Πατρών. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά Θεολογικά και μη συνέδρια, στο εσωτερικό και στο Εξωτερικό. Αρθρογραφεί στον τοπικό και αθηναϊκό Τύπο και σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας 17 επιστημονικών βιβλίων, αρκετά από τα οποία έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά και Ρωσικά. Υπηρετεί ως  οργανικός ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Έχει πλούσια ποιμαντική  δράση κυρίως στον χώρο των νέων. Καρπός της ποιμαντικής του διακονίας είναι και η Ιερά Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Νικολάου Μπάλα Πατρών, την οποία ανακαίνισε από το 1991 και έχει την πνευματική καθοδήγησή της.


Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

«Σχέσεις γονέων και παιδιών»

Μηνιαία Σύναξη 
της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών


Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την προσεχή Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 06:00’ μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών «Παναγία η Παραμυθία» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Η σύναξη θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο της Διακονίας, που βρίσκεται στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου.
Ομιλήτρια θα είναι η παιδοψυχίατρος και Διευθύντρια του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών κ. Βιολέτα Σιγάλα, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: «Σχέσεις γονέων και παιδιών».
Θα ακολουθήσει διάλογος επί του θέματος.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την έναρξη της περιόδου του Τριωδίου


Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κ Ο Σ Μ Α Σ

Πρός  τούς Παν/τους Ἱεροκήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς,
Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί Μοναχάς
καί τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

            Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Εἰσήλθαμε στήν ἁγιασμένη καί ψυχωφελῆ περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Δέκα ἑβδομάδες πρό τοῦ Πάσχα διαρκεῖ ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου. Διαιρεῖται σέ τρεῖς ἀνίσους ὑποπεριόδους. Τήν προπαρασκευαστική περίοδο, τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία μέ τήν πνευματοκίνητη σοφία της καί τήν ἄμετρη ἀγάπη της, μᾶς χαρίζει τήν πνευματική αὐτή περίοδο γιά νά ἔλθουμε ὅλοι μας σέ πνευματική περισυλλογή, αὐτοσυγκέντρωσι καί ἀνασυγκρότησι.
Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι οἱ βιοτικές μέριμνες, οἱ καθημερινές ἀσχολίες μέ τά ὑλικοσωματικά μᾶς δημιουργοῦν πνευματική νάρκη.
Αὐτή ἡ νάρκη, ἡ χαλάρωσι καί ἡ πνευματική ὑπνηλία, ἄν δέν ἀντιμετωπισθοῦν ἐγκαίρως, θά φέρουν ψυχική ἀτονία, πνευματική θόλωσι καί φθορά, ὀλίσθημα ψυχικοῦ θανάτου.
Γιά νά προλάβη ἡ Ἐκκλησία μας τήν ψυχοκτόνο αὐτή κατάστασι, ἐθέσπισε καί προσφέρει τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Κι ἐμεῖς, συνειδητά, πνευματικά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας ὀφείλουμε μέ εὐγνωμοσύνη νά δεχθοῦμε, νά γνωρίσουμε τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο καί νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι περίοδος κατ’ ἐξοχήν πνευματική, περίοδος ἀνανήψεως, συναισθήσεως, εἰλικρινοῦς μετανοίας καί ἀνακαινίσεως.
Εἶναι περίοδος ἐγκρατείας, προσευχῆς, συνδιαλλαγῆς, συγχωρήσεως, συμφιλιώσεως μέ ὅσους τυχόν ψυχρανθήκαμε.
Εἶναι ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου καί μάλιστα ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή στάδιον πνευματικῶν ἀγώνων γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας, νά καλλιεργήσουμε ἀρετές, ὅπως ἡ ταπείνωσι, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη, νά εὐτρεπίσουμε ἑαυτούς ὥστε ἕτοιμοι νά ἀνέλθουμε στόν φρικτό Γολγοθά, νά φθάσουμε στόν Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας, τήν Κυριακή της Ἀναστάσεως, νά προσέλθουμε «ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρειπώτοις χείλεσι» στήν μυστική Τράπεζα, νά κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».
Γιά νά τά ἐπιτύχουμε ὅμως ὅλα αὐτά, εἶναι ἀνάγκη νά συναισθανθοῦμε «τά πλήθη τῶν πεπραγμένων μας δεινῶν». Νά ἐννοήσουμε καί νά πιστέψουμε τήν ἀνάγκη τοῦ προσωπικοῦ μας καθαρισμοῦ, τῆς ἐξαγνίσεώς μας, διά τῆς μετανοίας καί τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.
Ὁ Ζωοδότης Κύριος, ὁ ὁποῖος γιά μᾶς ἑκουσίως ἀνέβηκε στό Σταυρό παραγγέλλει «πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν» (Πράξ. 12, 30) καί εἶναι ἕτοιμος νά ἀνοίξει τά ματωμένα χέρια του νά μᾶς δεχθῆ.
Γι’ αὐτό, ἐφέτος, ἄς σπάσουμε τά δεσμά τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ὑπερηφανίας. Ἄς μιμηθοῦμε τήν ταπείνωσι τοῦ Τελώνου, τήν συναίσθησι τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ τῆς Παραβολῆς, ἄς θελήσουμε νά ζήσουμε τόν πνευματικό πλοῦτο τοῦ Τριωδίου γιά νά φθάσουμε στή σωτήριο μετάνοια.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Τριωδίου προσφέρονται πλοῦτος, θησαυρός μηνυμάτων μετανοίας. Ἐκλεκτά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, γλυκύτατοι, κατανυκτικοί ὕμνοι, κατανυκτικές ἀκολουθίες, ὅπως εἶναι οἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλά καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ὁδηγοῦν τίς καρδιές τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στήν κατάνυξι, στήν ἀφύπνισι, στήν καλή ἀρχή τῆς μετανοίας.
Ὅποιος μελετήσει προσεκτικά τό Τριώδιο θά δεῖ μέ πόση σοφία εἶναι ἁρμοσμένη ὅλη ἡ ἀρχιτεκτονική της πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί τῆς βιώσεώς του.
Ποτέ δέν θά ἦταν δυνατόν νά βρεθῆ καλύτερος πνευματικός δρόμος γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό, προκειμένου νά φθάση στόν ἄξιο ἑορτασμό τοῦ Σταυρώσιμου καί Ἀναστάσιμου Πάσχα, ἀλλά καί νά ἀναγεννηθεῖ πνευματικά.
Μέ πατρική ἀγάπη παρακαλῶ καί προτρέπω, ἀγαπητοί, νά ζήσουμε συνειδητά ἐφέτος ὅλοι μας τήν κατανυκτική περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Δυστυχῶς ὁ πολύς κόσμος συνδέει τό Τριώδιο μέ κοσμικές, καρναβαλικές ἐκδηλώσεις, μέ χορούς, ξεφαντώματα, μεταμφιέσεις καί παρόμοια.
Ὅλα αὐτά δέν ἔχουν σχέσι μέ τό πνεῦμα καί τό σκοπό τοῦ Τριωδίου.
Εἶναι ὑπολείμματα εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων, μᾶς κοσμικοποιοῦν, μᾶς ὁδηγοῦν σέ σύγχυσι, μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, μᾶς ὁδηγοῦν στήν διακονία τῆς κραιπάλης, τῆς μέθης, τῆς ἀκολασίας.
Ὁ διάβολος κάνει «θαυμάσια» τό ἀνθρωποκτόνο ἔργο του μέ τίς κοσμικές αὐτές ἐκδηλώσεις. Ὅσοι πιστοί χριστιανοί θέλουν νά ζοῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἁγιάζωνται καί νά φθάνουν ἄξιοι προσκυνηταί στό Πάσχα δέν μποροῦν νά συμμετέχουν στά εἰδωλολατρικά καί σατανικά αὐτά ἔργα.
Ἀλήθεια, σκέπτονται καί ἐνεργοῦν μέ ἀγάπη στό συνάνθρωπο αὐτοί πού ὀργανώνουν τίς πολυέξοδες αὐτές ἐκδηλώσεις;
Οἱ ἀδελφοί μας πεινοῦν καί στεροῦνται καί τῶν πλέον ἀπαραιτήτων καί αὐτοί κατασπαταλοῦν τόσα ποσά στό βωμό τῆς ἠδονοθηρίας, τῆς σαρκολατρείας καί τῆς δῆθεν «διασκεδάσεως».
Ἀγαπητοί, σταυροφορία πνευματική ἄς κάνουμε ἐφέτος γιά νά ζήσουμε τό Τριώδιο μέ τό Χριστό μέσα στήν Ἐκκλησία μας, νά ζήσουμε τή μετάνοια καί ἄξια νά φθάσουμε στό Πάσχα, ἀλλά καί νά δώσουμε παράδειγμα, χαρά καί ἀλληλεγγύη στούς συνανθρώπους μας.
Καλό καί εὐλογημένο Τριώδιο.

Μετ’ εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  

† Ο  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

«Το παιδί και η οικογένεια»

Ομιλία της Βασιλικής Χατζαρά 
στη Σχολή Γονέων στο Μεσολόγγι


Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:30’ στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως που βρίσκεται στην διεύθυνση Γ. Χονδρού και Κανατά (πλησίον Ξενοδοχείου Liberty) η συνάντηση της Σχολής Γονέων. Θα μιλήσει η Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων κα. Βασιλική Χατζαρά, με θέμα: «Το παιδί και η οικογένεια».


Η κα. Βασιλική Χατζαρά σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης και ειδικεύθηκε στην Νευρολογία, την Ψυχιατρική και την Παιδοψυχιατρική. Είναι ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων. Από το 2010 είναι Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Είναι μέλος σε Ιατρικές και Επιστημονικές Εταιρείες και ιδρυτικό μέλος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΕΨΥΠΕ).