Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥΠρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων

 

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη ὡς Τοποτη­ρητής Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως νά ἐπι­κοινωνήσω μαζί σας γιά νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία σωματική καί ψυχική γιά νά ἀνταποκριθῆτε στίς ἀπαιτήσεις τοῦ Σχολείου σας.

Ἔχετε καταλάβει μέχρι τώρα ὅτι κινεῖσθε μεταξύ τῆς οἰκογέ­νειας καί τοῦ Σχολείου, τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας. Γεννη­θήκατε καί ἀναπτυχθήκατε σέ μιά μικρή οἰκογένεια καί ἐκεῖ γνω­ρίσατε τίς πρῶτες ἐντυπώσεις τῆς ζωῆς σας.

Ὅμως, δέν μπορεῖ κανείς νά ἀπομονωθῆ μόνον στήν οἰκο­γένειά του, γι’ αὐτό ταυτόχρονα κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς κοινωνίας, μέ τήν συναναστροφή σας μέ τά ἄλλα παιδιά καί μέ τήν ψυχαγωγία σας, καθώς ἐπίσης κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί στόν χῶρο τοῦ Σχολείου.

Στήν οἰκογένεια μάθατε τήν μητρική σας γλώσσα, ἀλλά ἔπειτα θά πρέπει νά μάθετε νά γράφετε, νά διαβάζετε, νά καταγράφετε τίς σκέψεις σας, νά μάθετε τόν κόσμο στόν ὁποῖο βρίσκεσθε καί ἀκόμη τό πῶς θά συμπεριφέρεσθε στούς ἄλλους. Ὅλα αὐτά σᾶς τά μα­θαίνουν οἱ γονεῖς σας καί οἱ δάσκαλοί σας.

Εἶναι πολύ μεγάλη εὐλογία πού ὑπάρχουν τά Σχολεῖα μέ τούς δασκάλους καί τήν ὅλη ὀργάνωσή τους, γιατί ὄχι μόνον μαθαίνετε τίς γνώσεις πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν ζωή σας, ἀλλά μαθαίνετε καί πῶς νά ζῆτε μέσα στήν κοινωνία, πῶς νά συμπεριφέρεσθε καί πῶς νά ἀντιμετωπίζετε τά προβλήματα πού θά βρῆτε ἀργότερα στήν ζωή σας.

Εἶναι πολύ σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά διαβάζη, πῶς νά ἐπικοινωνῆ καί νά μιλᾶ μέ τούς ἀνθρώπους καί τόν Θεό. Εἶναι σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά ἀγαπᾶ καί πῶς νά εἶναι ἐλεύθερος, πῶς νά ἀναπτύσσεται βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά καί πνευματικά, πῶς νά ἀποκτᾶ πραγματικούς φίλους καί πῶς νά χαίρε­ται τήν ζωή του, χωρίς νά αἰσθάνεται ἀπελπισία.

Καί ἐφέτος σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νά ὠφεληθῆτε ἀπό τούς δασκάλους σας, οἱ ὁποῖοι ὡς δεύτεροι γονεῖς σας ἔχουν τήν γνώση καί τήν πείρα τῆς ζωῆς, γιά νά γίνετε ἐπιτυχημένοι στήν ζωή. Αὐτό, ὅμως, πρέπει νά τό κάνετε μέ χαρά, μέ ἀγάπη, μέ αἰσιοδοξία. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς βοηθήση σέ αὐτήν τήν νέα πορεία σας, αὐτό τό νέο ταξίδι τῆς γνώ­σης.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά στούς δασκά­λους σας και τούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναλάβει τήν εὐθύνη νά σᾶς ἐκπαιδεύσουν γιά νά γίνετε καλά μέλη τῆς κοινωνίας σέ ὅποια θέση κληθῆτε νά τήν διακονήσετε.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους, μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

 

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου