Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009

1η Σεπτεμβρίου: Η Αρχή της Ινδίκτου

Απολυτίκιο. Ήχος β'.
Ο πάσης Δημιουργός της κτίσεως,ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησαν τον στέφανον, του ενιαυτού της χρηστότητας σου, Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τους βασιλείς και την πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.


Κοντάκιον της Ινδίκτου.
Ήχος δ΄, "Ο υψωθείς"
Ο των αιώνων Ποιητής και Δεσπότης, Θεέ των όλων, υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζων τω ελέει σου τω απείρω, Οικτίρμον, πάντας τους λατρεύοντας σοι τω μόνω Δεσπότη, και εκβοώντας φόβω Λυτρωτά, Εύφορον πάσι το έτος χορήγησον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου