Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Μήνυμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά για την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων

 Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κ Ο Σ Μ  Α Σ
Πρός  τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’  ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί,
           
            Μέ πατρική ἀγάπη καί ἀνησυχία, ἀλλά στηριζόμενος καί στή δική σας δεκτικότητα καί ὑπακοή, ἀπευθύνομαι σήμερα σέ ὅλους σας, ἀπευθύνομαι στούς καλούς μας γονεῖς, στούς ἀγωνιστάς ἐκπαιδευτικούς μας, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς χριστιανούς καί σᾶς παρακαλῶ νά ἀνταποκριθῆτε στήν παράκλησι μου καί τήν προτροπή μου.
            Δέν ζητάω ἀπολύτως τίποτε τό προσωπικό. Παρακαλῶ ὅλοι μας νά ἀφυπνισθοῦμε, νά ἀναζωπυρώσουμε τήν ἀνύστακτη φροντίδα μας καί νά ἐνδιαφερθοῦμε εἰλικρινά γιά τή σωτηρία τῶν παιδιῶν μας, τῶν σπλάχνων μας, τῆς ἐκλεκτῆς νεολαίας μας.
            Ὅλοι ἀγαπᾶμε τά νειᾶτα. Μέ πατρική στοργή προσωπικά τά παρακολουθῶ, τά διακονοῦμε εἰλικρινά, μέ γνήσιο συνειδητό καί ἁγνό ἐνδιαφέρον.
            Εἶναι καιρός ὅμως ὅλοι μας νά τά προσέξουμε ἰδιαιτέρως, νά κατανοήσουμε τό χάος στό ὁποῖο τά ὁδηγοῦν πολλοί παιδοπατέρες μέ τίς σκοπιμότητές τους, νά θυσιάσουμε τή δική μας ἄνεσι γιά τήν ἀνοικοδόμησι τῆς νεολαίας μας. Ἄς ἀφήσουμε τίς δικαιολογίες, τίς πολλές ἀσχολίες μας, τούς διασταγμούς, τίς προκαταλήψεις.
            Ἡ γενιά πού ἀνατρέφουμε εἶναι ἡ πιό «δραματική» ἴσως ἀπό ὅλες. Ὄχι γιατί τά ἴδια τά παιδιά μας δέν εἶναι καλά. Ἀντιθέτως, πρέπει νά τό ὁμολογήσουμε. Ἔχουμε τήν πιό θαυμάσια καί εἰλικρινῆ νεότητα.
            Λέγοντας ὅμως «δραματική», ἐννοοῦμε τίς πολλές προκλήσεις, τούς πολύμορφους κινδύνους πού περιζώνουν τήν νεότητά μας σήμερα.
            Μάθαμε τά παιδιά μας νά ζοῦν μέσα σέ γενική ἀτμόσφαιρα εὐδαιμονισμοῦ, τά μάθαμε νά βλέπουν ὅλο χαμηλά, φθηνά, πρόχειρα, νά ἐντυπωσιάζονται ἀπό ὑλοφροσύνη, καλοπέρασι καί ψευτοευχαριστήσεις. Ζοῦν τά παιδιά μας μέσα στήν ἀποδιοργάνωσι τῆς ἀληθινῆς οἰκογενειακῆς στιγμῆς, μέσα στό ἀσύδοτο κυνήγι τῶν πάσης φύσεως ἡδονῶν.
            Ἡ σύγχρονη κοινωνία μας καυχημένη βέβαια γιά τά σύγχρονα λεγόμενα «ἄριστα» παιδαγωγικά της συστήματα, ἀπομακρύνει τά παιδιά μας ἀπό τά αἰώνια ἰδανικά καί τίς αἰώνιες ἠθικές ἀξίες. Μέ τή διδασκαλία της χαλαρώνει τίς ἀντιστάσεις τῶν παιδιῶν ἐμπρός στήν ἐπιδρομή τῶν νεανικῶν παθῶν, ἀπογυμνώνει τά νειᾶτα ἀπό τήν πίστι καί τό φόβο τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό τήν ἀγάπη στήν πατρίδα μας.
            Τά παιδιά μας, τά παληκάρια μας, οἱ αὐριανοί οἰκογενειάρχες, οἱ ἐπιστήμονες καί οἱ αὐριανοί ταγοί τοῦ ἔθνους μας ἀγνοοῦν τόν Τριαδικό Θεό, τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Χριστό μας, τόν αἰώνιο ὁδηγό τῶν νέων, ἀγνοοῦν τόν ἑαυτό τους χωρίς Θεό, τόν σκοπό τῆς ζωῆς τους. Ἀγνοοῦν τό πῶς θά παλαίψουν ἀληθινά γιά νά ὁλοκληρωθοῦν νά ἐπιτύχουν, νά γίνουν ὠφέλιμα μέλη τῆς κοινωνίας μας.
            Ἡ σύγχρονη κοινωνία μας, χωρίς φῶς Χριστοῦ, ὄχι μόνο ἀφήνει ἔρημα τά νειᾶτα ἀπό ἐσωτερικό φῶς, ἀλλά τά διδάσκει καί τά προτρέπει νά περιφρονοῦν, νά ἀποστρέφονται καί νά πολεμοῦν ἀκόμη ὅ,τι ἀληθινά φωτίζει καί παιδαγωγεῖ. Τά μέσα ἐνημερώσεως καί κυρίως τό διαδίκτυο ἀντί νά τά βοηθήσουν, τά καταστρέφουν τελείως, ἀφοῦ τούς προσφέρουν ὀχετό ἀρνήσεως, ἀμφιβολίας, πλάνης, σκοτισμοῦ, σαρκολατρείας καί διαστοφῆς.
            Ἔτσι, τά παιδιά μας μένουν κενά, σκοτισμένα, ἀποπροσανατόλιστα, ἕρμαια κάθε καταστρεπτικῆς φωνῆς καί ψευτοδιδασκαλίας. Καί ζοῦν μέσα στήν ταραχή, τό ἀνικανοποίητο. Ζοῦν μετέωρα, φοβισμένα, ψάχνουν νά βροῦν γαλήνη, ἠρεμία, εὐτυχία, παραδείσους, ζητοῦν στήριγμα καί καταλήγουν στά ναρκωτικά καί τίς ἄλλες οὐσίες.
            Ἄς συνειδητοποιήσουμε κάποτε ὅτι ὅλα τά παιδαγωγικά συστήματα, ὅταν δέν φωτίζονται ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, δέν μποροῦν νά φθάσουν ὡς τήν ψυχή τοῦ νέου καί τῆς νέας.
            Ἀγαπητοί,
            Δέν πονοῦμε; Δέν ἀγαπᾶμε τά παιδιά μας; Δέν σκεπτόμαστε ὅτι θά δώσουμε λόγο κάποτε γιά τήν ἀδιαφορία μας; Θά ἀφήσουμε νά κατασπαράξει τή νεότητα τό θηρίο τῆς ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς μας;
            Φωνάζει ὁ Κύριος καί Λυτρωτής μας, ὁ αἰώνιος καί ἀλάθητος ὁδηγός τῶν νέων: «Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός με». Ἀλήθεια, ποιός νέος καί ποιά νέα πού ἔζησε καί ζεῖ συνειδητά τό Χριστό, δέν ἐπέτυχε στή ζωή του;
            Στίς 6 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησιά μας προσφέρει καί πάλι τά Κατηχητικά της Σχολεῖα. Τά συκοφαντημένα, τά πολεμούμενα ἀλλά τά τόσο ὠφέλιμα σχολεῖα. Περιμένουν τά παιδιά σας γιά νά τούς προσφέρουν φῶς Χριστοῦ, ἀλήθεια, ἀλάθητη πορεία στή ζωή τους. Νά τούς προσφέρουν τά «ἱερά γράμματα τά δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρίαν», ὅπως τονίζει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Β΄ Τιμ. δ΄, 15). Ἐκεῖ, στά Κατηχητικά Σχολεῖα, θά γνωρίσουν τά παιδιά μας τόν Τριαδικό Θεό, τόν Λυτρωτή καί Σωτῆρα μας, τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, τά Ἱερά Μυστήρια, θά γνωρίσουν τούς ἐχθρούς τῆς προόδου τους καί τά ὅπλα γιά νά τούς νικήσουν, ἐκεῖ θά μάθουν πῶς καλλιεργοῦνται καί ἀποκτῶνται οἱ ἀρετές.
            Σᾶς καλῶ ὅλους σέ συναγερμό γιά τή σωτηρία τῆς νεότητος.
            Ἐσεῖς οἱ καλοί γονεῖς, μήν ἀμελήσετε. Μάθετε τήν ὥρα τῶν κατηχητικῶν τῶν παιδιῶν σας στήν ἐνορία σας καί βοηθεῖστε τα νά παρακολουθοῦν ἀνελλιπῶς τά μαθήματα.
            Οἱ ἐκλεκτοί ἐκπαιδευτικοί, προτρέψατε τά παιδιά νά συνδεθοῦν μέ τόν αἰώνιο παιδαγωγό, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί Θεό μας.
            Οἱ Ἱερεῖς, ἐγερθῆτε. Ὑψώσατε τή σημαία τοῦ Χριστοῦ καί σκεπάσατε τήν ἑλληνική νεότητα.
            Ὅλοι, ὅσοι εἰλικρινά ἀγαπᾶμε τή νεότητα ἄς ξεσηκωθοῦμε γιά νά περισώσουμε τά παιδιά μας, πρίν τά τραυματίσει καί τά συντρίψει ἡ λαίλαπα τῶν χωρίς Χριστό εὐδαιμονιστῶν.
            Σύνθημά μας ἄς γίνει φέτος: Κάθε νέος, κάθε νέα στό Κατηχητικό Σχολεῖο. Στό Σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ μας. Στήν ἀγκάλη τῆς μητέρας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
            Ὅλοι μαζί γιά νά σώσουμε τά νειᾶτα.
            Τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν δύναμι.          
  
           
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας

O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου