Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

Η Κοίμηση της Θεοτόκου


Η Κοίμησις της Θεοτόκου

Όταν ήλθε η στιγμή του τέλους της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, άγγελος Κυρίου της το μετέφερε τρεις ημέρες πριν. Η χαρά της Παναγίας ήταν πολύ μεγάλη διότι θα πήγαινε να συναντήσει τον Υιό της και Θεό της. Αφού λοιπόν πήγε και προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών, γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη και έκανε γνωστή την κοίμησή της. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι λίγο πριν την κοίμησή της, οι Απόστολοι πού δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, με θαυμαστό τρόπο μεταφέρθηκαν όλοι δίπλα της. Όταν εκοιμήθη η Παναγία, με ψαλμούς και ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της Γεσθημανής. Ανοίγοντας δε το μνήμα μετά από τρεις ημέρες, έκπληκτοι είδαν ότι η Παρθένος Μαρία, αναστήθηκε σωματικά και ανελήφθη στους ουρανούς.


Απολυτίκιο. Ήχος α’.

Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.


Κοντάκιον. Ήχος πλ. β’. Αυτόμελον.

Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον,
και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα,
τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν,
ως γαρ ζωής Μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν,
ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου