Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ *

Εορτή ΕορτώνΠλησιάζουμε εις την «εορτήν των εορτών» και την «πανήγυριν των πανηγύρεων», δηλαδή εις την του Σωτήρος Χριστού τριήμερον εξανάστασιν. Ολόκληρος ο κόσμος προσπαθεί να ζήση αυτόν τον «εγκαινισμό», την «νέα κατάστασι» που καλείται πλέον να βιώση μετά την ανάστασιν του Θεανθρώπου.

Οι Άγιοι πατέρες, φωτισμένοι από την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, μας καταθέτουν θαυμάσια μηνύματα και μας απευθύνουν θαυμάσιους τρόπους προσεγγίσεως και βιώσεως του κοσμοσωτηρίου γεγονότος της Αναστάσεως.

Ο λόγος του εν Αγίοις Πατρός ημών Επιφανίου Επισκόπου Σαλαμίνος της Κύπρου, αποσπάσματα του οποίου παρατίθενται κατωτέρω, χαρακτηριστικώτατα και με γλαφυρότητα μας δίδει τις προεκτάσεις και τα βαθύτερα μηνύματα της λαμπροφόρου εκ νεκρών Αναστάσεως του Λόγου του Θεού.

Αρχιμ. Επιφάνιος ΚαραγεώργοςΑγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου

Λόγος εις την Αγίαν του Χριστου Ανάστασιν


Ο τριήμερος Ήλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε σήμερα και όλην την κτίσιν εφώτισε· ο τριήμερος και προαιώνιος Χριστός, η Άμπελος η αληθινή, εκαρποφόρησε και εύφρανε όλην την οικουμένη. Ας εγερθούμε σήμερα πριν από τον όρθρο, για να υποδεχθούμε τον ανέσπερον όρθρο και να πλημμυρίσωμε από την χαρά του φωτός.


Από τον Χριστόν ηνοίχθησαν οι πύλες του άδου και οι νεκροί σαν από ύπνον εξύπνησαν. Ανέστη ο Χριστός, η ανάστασις των κατακειμένων, και μαζί του ανέστησε τον Αδάμ· ανέστη ο Χριστός, η ανάστασις όλου του κόσμου, και απήλλαξε την Εύα από την κατάρα· ανέστη ο Χριστός, η Ανάστασις, και τον πριν άκοσμον κόσμον εκόσμησε. «Εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος» «και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτοίς». Ανέστη, και εδώρησε χαρά στην κτίσιν όλην· ανέστη και εκένωσε το δεσμωτήριον του άδου· ανέστη, και την φθορά της φύσεως σε αφθαρσία μετέβαλε· ανέστη ο Χριστός, και επανέφερε τον Αδάμ στο αρχαίον αξίωμα της αθανασίας. Όποιος ζη εν Χριστώ είναι «καινή κτίσις», ανακαινισμένος με την ανάστασι· όποιος ζη εν Χριστώ είναι καινούργιος κόσμος, κοσμημένος με τον στολισμό της Αναστάσεως· ας κοσμηθούμε οι άκοσμοι. Αυτός ο καινούργιος κόσμος είναι η Εκκλησία, που γίνεται σήμερα νέος ουρανός.


Αυτή η εορτή είναι ο εγκαινιασμός και η σωτηρία όλου του κόσμου. Αυτή η εορτή είναι όλων των εορτών η κορυ φη και ακρόπολις, αυτή είναι η ημέρα την οποίαν ευλόγησε ο Θεός και ηγίασε, διότι κατ’ αυτήν κατέπαυσε από όλα τα έργα του: «κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, ων εποίησε» τελειοποιώντας την σωτηρία των επιγείων και των καταχθονίων μαζί. Κατ’ αυτήν κατέπαυσε των ειδώλων και των θηρίων τις τελετές και τους χορούς· κατ’ αυτήν κατέπαυσε την δύναμιν όλων των εχθρών· κατ’ αυτήν κατέπαυσε τις δαιμονικές εορτές και πανηγύρεις· κατ’ αυτήν κατέπαυσε τις κνίσσες από τις ειδωλικές θυσίες· κατ’ αυτήν κατέπαυσε την εξουσία του τυράννου και εξουδετέρωσε το κεντρί του θανάτου· κατ’αυτήν κατέπαυσε τις νομικές θυσίες και τις νεομηνίες· κατ’ αυτήν εγκατέστησε στην κτίσι νέους όρους και νέους νόμους· κατέπαυσε το Πάσχα του νόμου u954 και των Ιουδαίων και εξεπλήρωσε κάθε τύπο, σκια και προφητεία.


Κατά το Πάσχα το ιδικό μας εθυσιάσθη το Πάσχα το αληθινόν, ο Χριστός, «και γαρ το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετύθη Χριστός», και «ει τις εν Χριστώ καινή κτίσις» όποιος ζει εν Χριστώ νέα πίστις, νέος νόμος, νέος ο λαός του Θεού· νέος και όχι παλαιός Ιερεύς και νέο Πάσχα· νέα και πνευματική περιτομή, νέα και αναίμακτος θυσία· νέα και θεία Διαθήκη.


Εγκαινιασθήτε σήμερα και «πνεύμα ευθές» εγκαινιάσετε στις καρδιές σας, ώστε να δεχθήτε τα μυστήρια της νέας και αληθινής εορτής και να απολαύσετε σήμερα την τρυφή την αληθώς ουρανία και να αναχωρήσετε φωτισμένοι από τα μυστήρια του νέου Πάσχα, από τον Χριστό μας και την Ανάστασί του.


Εκεί εχρίοντο με αίμα οι παραστάδες των θυρών· εδώ σφραγίζονται με το αίμα του Χριστού οι καρδιές των πιστών. Εκεί η θυσία ήταν νυκτερινή και νύκτα έγινε η διάβασις της Ερυθράς θαλάσσης· εδώ η σωτήριος και φωτεινή Ερυθρά θάλασσα του Βαπτίσματος κοκκινίζει από το πυρ του πνεύματος και επάνω της περιφέρεται αληθινά Πνεύμα Θεού και συγχρόνως φανερώνεται στον κόσμο· στην ίδια θάλασσα συντρίβεται η κεφαλή του δράκοντος και άρχοντος των δρακόντων, των δαιμονικών λαών του διαβόλου.


Εκεί, στο νυκτερινό βάπτισμα του Μωϋσέως, σκεπάζει τον λαό του Ισραήλ νεφέλη· τον δε λαό του Χριστού τον επισκιάζει η δύναμις του Υψίστου. Εκεί, όταν εσώθη ο λαός, η Μαρία του Μωϋσέως έστησε χορό· εδώ που σώζεται ο λαός των εθνών, η Εκκλησία του Χριστού μαζί με όλες τις τοπικές Εκκλησίες εορτάζει θεοπρεπώς.


Εκεί, σε πέτρα της κτίσεως προσφεύγει ο Μωϋσής για νερό· εδώ, στην πέτρα της πίστεως προσφεύγει ο λαός, στον Χριστό. Εκεί, οι πλάκες του νόμου συντρίβονται προμηνύοντας ότι κάποτε θα παρέλθη και θα παλαιωθή ο νόμος· εδώ, οι θείοι νόμοι διασώζονται αμετάβλητοι, σαν ένα σώμα.


Εκεί, εχωνεύθη ο μόσχος και ετιμωρήθη ο λαός· εδώ, θυσιάζεται ο Αμνός του Θεού και σώζεται ο λαός.


Εκεί, η πέτρα εκτυπήθη με ράβδο· εδώ, ο Χριστός, η πέτρα, κεντάται στην πλευρά. Εκεί, αναβλύζει από την πέτρα ύδωρ· εδώ, πηγάζει από την ζωοποιό πλευρά αίμα και ύδωρ. Εκείνοι εδέχθησαν για τροφή ορτύκια από τον ουρανό· εμείς δεχόμεθα πνευματική περιστερά από τα υπερουράνια ύψη.


Εκείνοι έφαγαν μάννα πρόσκαιρο και απέθαναν· εμείς μεταλαμβάνουμε άρτο που χαρίζει ζωήν αιώνιο. Αλλά εκείνα ως παλαιά και σκιώδη έχουν γηράσει, ετελείωσαν ενώ τα ιδικά μας αυξάνουν, ανθούν και δεν μαραίνονται.


Αυτή είναι του ιδικού μας Πάσχα η προτύπωσις· αυτή είναι η διάβασις της νομικής σκιας. Έτσι να ιδής την εορτή· έτσι να εξηγήσης όσα είπεν ο Μωϋσής και οι Προφήτες για την ημέρα αυτή, και θα πεισθής για την Ανάστασι· επειδή όλοι σχεδόν οι Ιουδαίοι φορούν ακόμη το κάλυμμα της απιστίας, όπως τότε. Έχεις πολλούς και απερίγραπτους τύπους αναστάσεως νεκρών και αναβιώσεως. Αυτής αξιόπιστος μάρτυρας είναι η σφαγή του Ισαάκ· αυτής τύπος ήταν ο λάκκος στον οποίον έβαλαν τον Ιωσήφ οι αδελφοί του, απ’ όπου ανέβη αθάνατος· αυτής τύπος ήταν ο λάκκος του Ιερεμία, από το οποίον εξερχόμενος απηλλάγη από τη φθορά και τον βόρβορο συγχρόνως. Της Αναστάσεως του Χριστού τύπος ήταν το κήτος του Ιωνά από το οποίον εξήλθε τριημέρος.


Έχεις και άλλη προτύπωσι της φυλακής του Άδου, το δεσμωτήριο του Ιωσήφ, όπου εκλείσθη και εξήλθεν αβλαβής μετά από τρία χρόνια, όπως ο Χριστός μετά από τρεις ημέρες προήλθε από τους νεκρούς.


Μαζί με αυτά και ο λάκκος των λεόντων του Δανιήλ προτυπώνει τον τάφο του Σωτήρος, από τον οποίον ανέτειλεν ο Ιησούς ζωντανός, απηλλαγμένος από τον Άδη και τον θάνατο σαν από δυό λέοντες.


Με αυτά να ελέγξης τους Ιουδαίους· με αυτά να τους επιτιμήσης· έτσι να απολογηθής για τα Πάθη και την Ανάστασι του Χριστού.


Αυτά σου χαρίζει ο λόγος σήμερα για συμμαχία· αυτά τα μυστήρια σε διδάσκει σήμερα η εορτή.* Δημοσιεύθηκε στο 1ο τεύχος του Περιοδικού «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου