Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ακαρνανίας κ. Κοσμᾶ, κατά τήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βλασίου τοῦ Ἀκαρνάνος.

Σεβασμιώτατε ἐκπρόσωπε τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, Μητροπολίτα Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἀγαπητοί πατέρες,
Ἐντιμώτατοι ἐκπρόσωποι των πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν της περιοχῆς,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἡ Ἁγιοτόκος καὶ Ἁγιοτρόφος Ἱερὰ Μητρόπολίς μας χαίρει καὶ πανηγυρίζει σήμερα. Ἀπολαμβάνει καὶ ζεῖ τὴν μεγάλη εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τὴν ἁγιοκατάταξι τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου τοῦ Ἀκαρνᾶνος καὶ τῶν συμμαρτυρησάντων συμμοναστῶν του.
Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι οἱ μάρτυρες, οἱ ἱερομάρτυρες ποτὲ δὲν λείπουν ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας γιατί πάντοτε ἡ χριστιανικὴ μαρτυρία εἶναι ἀνάγκη νὰ δίνεται ἐνώπιον τῶν κυριαρχικῶν ἀντιθέων δυνάμεων τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ζεῖ ἡ πίστις ἀλλὰ καὶ νὰ διδάσκονται οἱ πιστοί.
Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ μέσα στὴν πνευματικὴ ἀναιμία ποὺ ζοῦμε, τώρα ποὺ ἡ ἀποστασία, ἡ περιφρόνησις τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς φωνῆς τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐκκοσμίκευσις τῶν Χριστιανῶν, ἡ ἀπροκάλυπτη ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, περισφίγγουν ὅλους μας καί μᾶς ἀναγκάζουν νά νοθεύσουμε τὸν πνευματικό μας ἀγώνα καί να ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό φανέρωσε ὁ Κύριος τὸν ἅγιο Βλάσιο.
Μᾶς χάρισε καὶ τὴν ἁγιοκατάταξι γιὰ νὰ ἀφυπνισθοῦμε, νὰ ἐλεγχθοῦμε ἀπό τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου μας, νὰ ἀνανήψουμε, νὰ μετανοήσουμε ὅλοι μας, νὰ ἀναζωπυρώσουμε τὸν ἀγώνα μας, νὰ ὁμολογήσουμε κι ἐμεῖς ὅπως οἱ ἅγιοί μας «λόγοις καὶ ἔργοις» Χριστὸν ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα.
Ἐδῶ σ’ αὐτὸν τὸν μαρτυρικὸ καὶ αἱματοβαμμένο τόπο τὸ ἔτος 1006 μ.Χ. βέβαια, στὶς 7 Ἰουλίου ὅπως ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Βλάσιος ἀπεκάλυψε, ἐνῶ ὁ ἅγιος μας ὡς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σκλαβαίνων μέ τούς συμμοναστές του καί πλῆθος ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παιδιῶν τελοῦσαν ἀγρυπνία, γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, εἰσῆλθαν Ἀγαρηνοὶ πειρατὲς, κατακρεούργησαν καὶ κατέσφαξαν τὸν ἅγιο Βλάσιο, τοὺς συμμοναστὲς τοῦ, ἱερομονάχους καὶ μοναχούς, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἀνδρῶν, γυναικὼν καὶ παιδιῶν ποὺ ζοῦσαν τὴν ἀγρυπνία.
Ὅλοι τους ὅμως «ἐνίκησαν τὸν ἀρχέκακο δράκοντα διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου». (Ἀποκ. Ἰβ’, 11)
Πῶς λοιπὸν νὰ μὴν εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριό μας γιὰ αὐτὴ τὴ μεγάλη δωρεά, ἰδιαιτέρως στὴν ἐποχὴ ποῦ ζοῦμε;
Οἱ ὀφθαλμοφανεῖς ἐμφανίσεις του, τὸ ἔτος 1923 ἀλλὰ καὶ τὸ 2005, μᾶς ἐγνώρισαν λεπτομερῆ καὶ συγκεκριμένα γεγονότα ἀπὸ τὴν ζωή, τὴν ἄσκησι καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Βλασίου.
Οἱ ἐμφανίσεις συνεχίζονται καί στίς ἡμέρες μας σέ ἁγιασμένα πρόσωπα, ἀλλά καί ἐδῶ στόν Ἱερό Ναό του.
Τό ἀποκορύφωμα καί ἡ ἐπιβεβαίωσι τῶν ἐμφανίσεων καί τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου μας ἦταν ἡ ἀποκάλυψι τῆς ὑπάρξεώς του καί τοῦ μαρτυρίου του στόν σύγχρονο μεγάλο ὅσιο, τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, μέ προσωπική ἐμφάνισι τοῦ Ἁγίου Βλασίου στό κελί τοῦ ἁγίου στήν Παναγούδα Ἁγίου Ὄρους.
Ἀπό μεγάλη εὐλάβεια προς τόν Ἅγιο Βλάσιο, ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἦλθε ἐδῶ στά Σκλάβαινα τήν 8η Μαΐου τοῦ ἔτους 1980 καί προσκύνησε τά ἱερά λείψανα τοῦ ὁσίου καί τήν ἱερά εἰκόνα του.
Ὅλοι μας σήμερα εὐχαριστοῦμε τόν ἀρχηγό τῶν μαρτύρων,  τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό για τήν μοναδική αὐτή εὐλογία.
Μέ υἱικό σεβασμό, εὐχαριστοῦμε τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, ὁ ὁποῖος μέ τούς ἁγίους Ἱεράρχας, τῆς περί Αὐτόν, Πατριαρχικῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποδέχθηκαν μέ πατρική ἀγάπη τήν ταπεινή αἴτησί μας καί ἁγιοκατέταξαν τόν Ἁγιο Βλάσιο καί τούς συμμαρτυρήσαντες πατέρες στό ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας προς τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικού μας Πατριάρχου καί πρός τούς ἁγίους Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου θά εἶναι πάντοτε ἀμείωτη.
Εὐχαριστοῦμε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ καί τούς ἁγίους Ἱεράρχας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό ὅτι διεβίβασαν τά σχετικά μας ἔγγραφα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
Μέ πολλή εὐγνωμοσύνη εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐβοήθησαν μέ κάθε τρόπο τήν ἁγιοκατάταξι. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε Ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιε, διότι ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐβοηθήσατε τά μέγιστα διά τήν ἁγιοκατάταξι, ἀλλά καί μέ ἀγάπη πολλή καί χαρά ἤλθατε ἐδῶ, στά Σκλάβαινα, γιά νά προστῆτε τῶν Ἱερῶν ἐκδηλώσεων, ὡς πατριαρχικός ἐκπρόσωπος, ἀλλά καί νά μᾶς διδάξετε μέ τήν φωτισμένη παρουσία σας, τόν λόγο σας καί τήν εὐλαβική λατρεία σας.   
Μὲ ὅλη μου τὴν εἰλικρίνεια, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη εὐχαριστῶ τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, Πατρὼν κ. Χρυσόστομο, Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλο, Ἄρτης κ. Καλλίνικο καὶ Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο. Ἡ παρουσία τους καὶ ἡ συμμετοχή τους στὴν πρώτη πανήγυρι τοῦ Ἁγίου Βλασίου καὶ ἡ ἀγάπη τους, τὰ χριστοκεντρικὰ καὶ φιλάγια, μεστὰ λόγια τους μᾶς δίδαξαν καὶ μᾶς ὠφέλησαν.
Εὐχαριστῶ τὴν κυρία Ἀντιπεριφερειάρχη καί τόν κύριο Ἀντιπεριφερειάρχη, τὸν κύριο Δήμαρχο Ἀκτίου – Βονίτσης, τους κυρίους Αντιδημάρχους, τὸν κ. Πρόεδρο τοῦ τοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Παλαίρου, ἀλλά καὶ τοὺς συνεργάτες τους γιὰ τὴν μεγάλη βοήθεια ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν ἐπιδιόρθωσι τοῦ δρόμου καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἐπιτρέψατέ μου νὰ εὐχαριστήσω καὶ τοὺς στενοὺς συνεργάτες μου, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὸν ἑαυτό τους γιὰ νὰ ἑτοιμασθῆ ἡ πανήγυρις.
Εὐχαριστῶ καὶ τοὺς ἁγίους ἱεροψάλτας, τοὺς καθηγητάς τῶν δύο Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Μεσολογγίου καὶ Ἀγρινίου.
Εὐχαριστίες πολλὲς ὀφείλουμε στὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸν Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ «Ἀχελῶος» καὶ στὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας οἱ ὁποῖοι μεταδίδουν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς πανηγύρεως.
Ὁλόψυχα εὐχαριστῶ ὅλους σας, φιλάγιοι ἀδελφοὶ, γιατί κατακλύσατε ὅλους τους χώρους, μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Βλασίου καὶ μὲ ὑπομονή, χωρὶς προϋποθέσεις ἀνέσεως, ζήσατε μὲ εὐλάβεια τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὴν Θεία Λειτουργία.
Τελειώνοντας δὲν πρέπει νὰ παραλείψουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν ἀείμνηστο, πολυσέβαστο ἱεροκήρυκα καὶ πνευματικὸ γέροντα π. Αὐγουστῖνο Κατσαμπίρη, ὁ ὁποῖος ἀναπαύεται ἀκριβῶς ἀπέναντι, στὸ Ἡσυχαστήριο ποὺ ὁ ἴδιος ἔκτισε. Στὸν π. Αὐγουστῖνο κυρίως ὀφείλουμε τὴν ἰδιαιτέρα γνωριμία μὲ τὸν Ἅγιο Βλάσιο. Οἱ κόποι του, οἱ προσευχές του, οἱ συγγραφὲς του, ἑτοίμασαν τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ προχωρήσουμε στὴν πολυπόθητη ἁγιοκατάταξι.
Τὴν ποθοῦσε, τὴν ζητοῦσε καὶ προσευχόταν πολύ. Πρόλαβε νὰ ζήσει τὴν χαρὰ τῆς ἁγιοκατατάξεως, δὲν πρόλαβε ὅμως νὰ ζήση τὴν σημερινὴ πρώτη ἐπίσημη πανήγυρι.
Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ προσεύχεται σήμερα καὶ δοξάζει τὸν Κύριο ποὺ ἀγάπησε πολὺ γιὰ τὴν σημερινὴ εὐλογία.
Σεβασμιώτατοι, θερμά σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προσευχηθεῖτε γιὰ μᾶς τοὺς Αἰτωλοακαρνάνες. Νὰ μὴ μείνουμε στὴν ἐξωτερικὴ λάμψι τῆς πανηγύρεως. Νὰ μὴ μείνουμε στὶς ἐπισημότητες καὶ τὶς τελετές.
Ἡ ἁγιοκατάταξι τοῦ Ἁγίου Βλασίου καὶ ἡ ἐπίσημη ἔνταξίς του στοὺς τοπικοὺς μεγάλους Ἁγίους της Αἰτωλίας καὶ τῆς Ἀκαρνανίας εὐχηθεῖτε νὰ μᾶς ἀφυπνίση, νὰ μᾶς ὁδηγήση στὴ νῆψι καὶ τὸν συνειδητὸ πνευματικὸ ἀγώνα γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε, στὶς προδοτικὲς ἡμέρες μας, σοβαρὰ καὶ ὑπεύθυνα μὲ τὴν σωτηρία μας.
Εὔχεσθε νὰ μιμηθοῦμε τὴν θερμὴ πίστι τοῦ Ἁγίου Βλασίου καὶ τῶν συμμαρτυρησάντων συνασκητῶν του, τὴν φλογερὴ ἀγάπη στὸν Ἀναστάντα Κύριο, τὴν ἀγάπη τους στὴν λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωή, νὰ μιμηθοῦμε τὴν ὁμολογία τους.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἁγιοκατάταξι δὲν θὰ εἶναι μία ἀνάμνησι ἐκδηλώσεων ἀλλὰ πνευματικὸς σταθμὸς ἅγιος, ὁ ὁποῖος θὰ φέρη συνεχῶς στὴν πορεία μας τὸν Ἅγιο Βλάσιο, ὥστε μαζί του νὰ πορευόμαστε πρὸς, τὴν κατὰ χάριν, θέωσι. Ἀμήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου