Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2014


Κ Ο Σ Μ Α Σ
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προς  τον ιερόν κλήρον, τις μοναστικές αδελφότητες
και τον ευσεβή λαό της  καθ’  ημάς  θεοσώστου Ιεράς  Μητροπόλεως

«Χαίρετε»!
 Ελάτε, αγαπητοί, να μεταφερθούμε νοερά στα άγια Ιεροσόλυμα, τη νύκτα της Αναστάσεως του Κυρίου μας.
 Συντετριμμένες οι Μυροφόρες γυναίκες από τον απροσδόκητο και σκληρό θάνατο του Θείου Διδασκάλου, βαθύτατα πονεμένες γιατί δεν θα Τον αντίκρυζαν πλέον, όπως πίστευαν, έφεραν τα βήματά τους προς το ταφικό μνημείο.
 Την πονεμένη τους όμως πορεία, όταν έφθασαν στον τάφο, διέκοψε μία απροσδόκητη έκπληξι.
 Η σφραγισμένη θύρα του μνημείου ήταν ανοικτή. Και όταν έσκυψαν να δουν το εσωτερικό του τάφου, άκουσαν την χαρμόσυνη φωνή του αγγέλου να τους αναγγέλη το απίστευτο μήνυμα: «…Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε· ουκ έστιν ώδε· ηγέρθη γαρ καθώς είπε∙ δεύτε ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κυριος» (Ματθ. κη’, 5-6).
 Οι μυροφόρες έφυγαν γρήγορα για να αναγγείλουν στους μαθητάς το γεγονός. Και τότε τις συνάντησε ο Αναστάς Κύριος. «Χαίρετε», τους είπε, «πηγαίνετε να αναγγείλετε στους μαθητάς να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν …» (Ματθ. κη , 9-10).
 Αναστάσεως ημέρα! Εορτάζουμε και εμείς την εκ νεκρών Ανάστασιν του Χριστού μας. Ο Αναστάς Κύριος, όπως και στις Μυροφόρες, απευθύνει και σε εμάς το «Χαίρετε». Θέλει και εμείς να χαίρουμε, χαρά να έχουμε στη ζωή μας, όχι λύπη και στενοχωρία.
«Χαίρετε»!
 Θέλει να χαίρουμε ο Κύριος, γιατί με την Ανάστασί Του μας χάρισε αφθαρσία, αιώνια ζωή και χαρά. Μπορεί να απέθανε ο Κύριος ως άνθρωπος πάνω στο Σταυρό. Δεν απέθανε όμως ως άνθρωπος επειδή το ήθελαν οι εχθροί Του, επειδή οι άρχοντες του Ισραήλ και των Ρωμαίων Τον καταδίκασαν.
 «Εγένετο νεκρός» επειδή ο Ίδιος το θέλησε. Εφώναξε το «τετέλεσται», κατετέθη μεν στο καινό μνημείο ως νεκρός, ο θάνατος όμως δεν ήταν δύνατον να κρατήση το Πανάγιο Σώμα Του. Ξένο από κάθε αμαρτία, το καθαρώτατο και ακήρατο Σώμα του Κυρίου, δεν ήταν δυνατόν να υποστή τη φθορά του τάφου.
 «Έλυσε τας οδύνας του θανάτου» (Πραξ. β , 24). Και όπως υπογραμμίζει ο Μέγας Βασίλειος: «Αναστήθηκε ο Κύριος εκ νεκρών, καθότι δεν ήταν δυνατόν να κρατήται αιχμάλωτος της φθοράς ο Αρχηγός της ζωής και άνοιξε το δρόμο για την ανάστασι των ανθρώπων, η οποία θα ακολουθήση τη δική του Ανάστασι». «απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» (Α’ Κορ. ιε’, 20), έγινε πρώτος από τους νεκρούς.
 «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει» (Ρωμ. στ , 9). 
 Και την ημέρα της μεγάλης Του Δευτέρας Παρουσίας, δυνάμει της Αναστάσεώς Του, όλοι μας θα αναστηθούμε για να ζήσουμε αιωνίως στην αφθαρσία και τη χαρά του Παραδείσου.
 Σήμερα, ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αλλά και πάντοτε στη ζωή μας, μπορούμε να μη χαιρώμαστε για τη μεγάλη αυτή δωρεά του Κυρίου μας; Που είναι το δηλητηριώδες κέντρο του θανάτου; Που είναι η νίκη και η εξουσία του Άδου;
 Ανέστη Χριστός και συνετρίβη ο Άδης. «Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη νεκρός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη νεκρός και νεκρός ουδείς επί μνήματος» μας τονίζει «Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Κατηχητικός Λόγος).
«Χαίρετε»!
 Θέλει να χαίρουμε ο Κύριος.  Διότι με την Ανάστασί Του, είναι και μένει πάντοτε κοντά μας, νικητής του Άδου και του θανάτου, παντοδύναμος Θεός.
 Μετά την Ανάστασί Του και πριν αναληφθή, ο Κύριος είπε στους μαθητάς και δια των μαθητών σε όλους μας: «Ιδού εγώ μεθ' υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. κη , 20). «Εγενόμην νεκρός, και ιδού ζων ειμι εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκ. α’, 18) διακηρύσσει ο Κύριος στο ιερό βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έγινα νεκρός και απέθανα για τη σωτηρία σας. Και ιδού, παρά το σταυρικό θάνατο, αναστήθηκα, ζω στους αιώνας των αιώνων. Ζω αιωνίως και είμαι κοντά σας.
 Αυτή η διαβεβαίωση του Αναστάντος Κυρίου μας, ας αναπτερώση σήμερα την πεσμένη και αποθαρρυμένη διάθεσί μας. Μη μένουμε στη θλίψι, στην απογοήτευσι.
 Όσο και αν τα νέφη των επιτηδευμένων κρίσεων μας επισκιάζουν και μας απειλούν, μη χάσουμε τη χαρά μας, την ειρήνη μας, την ελπίδα μας, την προσδοκία μας για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή και πορεία.
 Ο Αναστάς Κύριος με την πανσθενουργό Θεία Χάρι Του, όλες τις δυσκολίες μας μπορεί να τις απομακρύνη και να πληρώση την καρδιά μας με γαλήνη και χαρά.
 Ας φέρουμε στη σκέψι μας, σήμερα, όλους τους αγίους της Εκκλησίας μας, την Παναγία μας, τους αγίους Αποστόλους, τους Πατέρας, τους Οσίους, τους Μάρτυρες και Νεομάρτυρες.
 Όσοι πίστευσαν στην Ανάστασι του Χριστού μας, όσοι πίστευσαν στον Αναστάντα και Τον ακολούθησαν, έζησαν τη χαρά. Ήταν χαρούμενοι, όχι εξωτερικά και επιφανειακά. Εσωτερικά, πηγαία, ολόψυχα, ζούσαν τη χαρά. Και στο μαρτύριο ακόμη ήταν ειρηνικοί και χαρούμενοι. Που αλλού υπάρχει αυτό το φαινόμενο, να περιμένης τον δήμιο, το θάνατο και να είσαι χαρούμενος;
 Ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, περιμένοντας τον δήμιο μέσα στις φυλακές, έχαιρε και έγραφε: «Αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε…» (Φιλιπ. δ’, 4).
«Χαίρετε»!
 Σήμερα, ημέρα Αναστάσεως και χαράς, ο Κύριος με το «Χαίρετε» μας απευθύνει και μία προτροπή.
 Μας προτρέπει να τον αφήσουμε να έλθη στην ύπαρξί μας και στη ζωή μας, για να μας προσφέρη μόνιμη, αληθινή, αναφαίρετη χαρά. Μας καλεί να κάνουμε το νου μας, νου Χριστού, τη σκέψι μας, την επιθυμία μας, τη ζωή μας χριστοσκέψη, χριστοεπιθυμία, χριστοζωή.
 Να αφήσουμε την καρδιά μας να φωτίζεται από το φως της Αναστάσεως. Τις ενέργειές μας να τις καθοδηγή το ιερό Ευαγγέλιο. Να στερεώσουμε μέσα μας την ταπείνωσι και την αληθινή αγάπη για όλους. Με τις αρετές αυτές θα  ειρηνεύση ο έσω άνθρωπός μας, θα ενωθή η οικογένειά μας, θα διώξουμε τις μικρότητες, τις ψυχρότητες, τις αντιθέσεις, που φέρνουν θυμούς και εχθρότητες και αφαιρούν τη χαρά.
 Να δυναμώσουμε την πίστι μας στον Αναστάντα Σωτήρα Χριστό. Όσο μεγάλη και ζώσα είναι η πίστι μας, τόσο μεγάλη θα είναι η χαρά μας και η αγαλλίασί μας∙ τόσο ευκολώτερα θα απομακρύνεται κάθε θλίψι και στενοχωρία. 
 Να δώσουμε με την αληθινή μετάνοιά μας και την ειλικρινή εξομολόγησί μας, τις αμαρτίες μας στον Αναστάντα Κύριο, για να φύγη η πικρία και η θλίψι, που φέρνει η αμαρτία και να έλθη η χαρά. Η αμαρτία είναι ρίζα πικρίας και θλίψεως. Να δεχώμαστε τακτικά μέσα μας Σώμα και Αίμα Χριστού, για να ζούμε πάντοτε Πάσχα και η χαρά μας να είναι αδιάλειπτη.
 Σήμερα, να κατοικήση ο Αναστάς Κύριος στην καρδιά μας, για να φέρουμε, να νοιώσουμε να ζήσουμε, να εδραιώσουμε μέσα μας τη χαρά.
 Αγαπητοί, η αποστατημένη κοινωνία μας δεν έχει, δεν ζη τη χαρά. Δεν έχει χαρά, γιατί δεν έχει Αναστάντα Χριστό.
 Σήμερα Πάσχα, ας θελήσουμε ο νικητής του θανάτου, ο χορηγός της αφθαρσίας, της αιωνίου ζωής, ο παντοδύναμος Θεός μας, ο χορηγός της αληθινής χαράς, να έλθη συνειδητά στην καρδιά και στη ζωή μας.
 Τότε και στον πρόσκαιρο αυτό βίο μας αλλά και στην αιωνιότητα θα ζούμε τη χαρά του Αναστάντος και της Αναστάσεως. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλή ευλογημένη και αγία Ανάστασι. Χαίρετε! 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου