Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

( * Ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων )


Τήν Δευτέραν, 10ην / 23ην Μαΐου 2011, ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶς μεθ’ ἱερέων, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν μελῶν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλον. Ὑποδεχόμενος τούτους ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς ἐπί τῆς σημασίας τῆς προσκυνήσεως εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ὡς θεωρίας οὐχί μόνον πνευματικῆς, ἀλλά καί θέας φυσικῆς τῶν τόπων, ἐπί τῶν ὁποίων ηὐδόκησε νά ἐμφανισθῇ καί νά ζήσῃ ὡς ἄνθρωπος, Θεάνθρωπος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ τόποι τῆς ἐπί γῆς ἐμφανίσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἁπτά τεκμήρια τῆς παρουσίας Αὐτοῦ. Οἱ τόποι οὗτοι εἶναι τόποι εὐαγγελισμοῦ τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διά τήν ἁγιαστικήν καί πνευματικήν σημασίαν τῶν προσκυνημάτων διακονεῖ ταῦτα τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης. Τό Πατριαρχεῖον ἐπιτελεῖ τό ἔργον τοῦτο, ἀντιπροσωπεῦον ὅλην τήν Ὀρθοδοξίαν, εἰς διαφόρους ἐποχάς καί ὑπό διάφορα πολιτεύματα ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον. Κατά τήν πρωτοχριστιανικήν περίοδον, τήν Βυζαντινήν - Ρωμαϊκήν, τήν Ὀθωμανικήν καί τήν σύγχρονον.

Ἐν κατακλεῖδι ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη αὐτοῖς ἄξιον προσκύνημα καί καλήν διαμονήν.

Ἀπαντῶν ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ηὐχαρίστησεν τόν Μακαριώτατον διά τήν θερμήν ὑποδοχήν καί ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν αὐτοῦ ὡς ἐκ τῆς θέας καί τῆς ἁφῆς τῶν τόπων, τούς ὁποίους ἡγίασεν ὁ Θεάνθρωπος. Ηὐχαρίστησε διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς διαφυλάξεως τῶν Ἁγίων Τόπων ὑπό τῆς Ἀδελφότητος καί ηὐχήθη δύναμιν εἰς τήν συνέχειαν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τούτου. Ἐζήτησε τάς προσευχάς τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν πνευματικήν ἐπιτυχίαν τῆς προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς καί τήν προκοπήν τῆς Μητροπόλεως του, ἡ ὁποία ἔχει τήν εὐλογίαν νά εἶναι ἡ Μητρόπολις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Ἐπί τούτοις ὁ Ἅγιος Αἰτωλοακαρνανίας ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ ἐγκόλπιον ἀντίγραφον ἐγκολπίου τοῦ Μητροπολίτου Ρωγῶν Ἰωσήφ καί δωρεάν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ ἐκ πέντε (5.000€) χιλιάδων εὐρώ διά τάς ἀνάγκας τοῦ Πατριαρχείου.

Εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος, ἐπέδωσε τῷ Μητροπολίτῃ Κοσμᾷ ἐγκόλπιον φιλντισένιον ὡς ἔκφρασιν ἐκτιμήσεως, σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί εἰς τούς ἱερεῖς ἐπιστήθιον σταυρόν καί εἰς τούς προσκυνητάς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.


ΠΗΓΗ: http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/05/23/3436/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου